ابتکار صنعت لاستیک - برترین تولید کننده فنربادی در ایران و آسیا
 
ابتکار صنعت لاستیک
 
 
 
 
گارانتی
 
   
 
گارانتی
 
 
فنر بادی های شرکت ابتکار صنعت لاستیک به صورت کامل در مقابل مشکلات ناشی از مواد اولیه مصرفی و یا فرآیند تولیدی انجام شده، دارای گارانتی یک ساله می باشند
 
 
موارد زیر شامل گارانتی نمیباشند
 

اگر جسم خارجی باعث ایجاد صدمه در فنر بادی شود.

اگر صدمه ایجاد شده بر اثر تماس با حلالها، روغنهای هیدرولیک و یا گریسهای روان کننده باشد.

اگر کارکرد فنر بادی بدون باد باعث ایجاد صدمه شده باشد.

اگر بار زدن وسیله نقلیه بیش از حد مجاز باعث بروز صدمه شده باشد.

اگر نصب نادرست فنر بادی باعث ایجاد صدمه شده باشد.

اگر صدمه ایجاد شده بر اثر استفاده از فنر بادی در محل نادرست، ایجاد شده باشد.
 
     
 
نکات مهم
 
 
 
احتیاط
 
 

تا هنگامی که از صحت اتصال فنربادی در زیر وسیله نقلیه و یا محل مورد نظر مطمئن نشده اید، فنربادی را باد نکنید.

از فنربادی مناسب و مطابق با کاتالوگ سازنده وسیله نقلیه استفاده گردد.

فشار باد نباید از 7 bar / 100 psi بیشتر شود.

عدم رعایت موارد فوق خطرناک خواهد بود.

قابلیت کارکرد در دمای -40°C تا 70°C را دارا هستند.

 
     
 
انبارش
 
 
فنربادی باید در محل تاریک و خشک، به دور از تماس با حلالهای شیمیایی و روغنی و در دمای اتاق نگهداری شود
 
     
 
مقاومتهای شیمیایی
 
 
فنربادیهای شرکت ابتکار صنعت لاستیک
 
 

برای کارکرد در دمای -40°C تا 70°C مناسب هستند.

در مقابل روغن احتمالی موجود در هوای کمپرسور مقاومت دارند.

در مقابل ذرات شیمیایی غیر خورنده مقاومت دارند.

در مقابل مواد پاک کننده اسیدی و قلیایی مقاومند.

در مقابل اوزون هوا مقاومند.
 
 
فنربادیها در مقابل مواد زیر مقاومت ندارند
 
 

حلالها

روغنهای هیدرولیک

گریسهای روان کننده
 
 
 
تمامی حقوق برای شرکت ابتکار صنعت لاستیک محفوظ است