ابتکار صنعت لاستیک - برترین تولید کننده فنربادی در ایران و آسیا
 
ابتکار صنعت لاستیک
 
 
 
 
مرجع شماره قطعه فنربادیهای مشابه
 
ابتکار صنعت لاستیک

کنتی تک

فایرستون
فونیکس
ایرتک
644
644 N
1R1A 390-295
1 E 21
3644
661
661 N
1R1C 390-310
1 E 25
3661
662
662 N
1R1D 355-355
1 E 32
3662
673
673 N
1R1A 370-285
1 F 21 A
3673
701
701 N
1R3M 340-340
1 E 26-1
3701
720
720 N
1R2A 460-295
1 F 21
3720
737
737 N
1R1A 480-325
1 F 26
3737
792
-----
-----
-----
30792
876
876 N
-----
-----
3876
916
916 N
-----
1F21C-5
3916
1535
715 N
1R1C 335-310
-----
3715
1591
-----
-----
-----
-----
1885
1885 N1
1R2A 445-280
1F20B-1
31885
415-25
RZ 415-25
1R5P 345-290
2G20
3415-25
415-28
RZ 415-28
1R5P 410-290
2G20A
3415-28
 

کنتی تک، فایرستون، فونیکس و ایرتک برندهای تجاری ثبت شده میباشند و متعلق به شرکتهای مالک آنها هستند

 
 
 
تمامی حقوق برای شرکت ابتکار صنعت لاستیک محفوظ است