کاتالوگ فنربادی شرکت ابتکار صنعت لاستیک
 
 
ابتکار صنعت لاستیک - برترین تولید کننده فنربادی در ایران و آسیا
 
ابتکار صنعت لاستیک
 
 
کاتالوگ فنربادی
 
 
 
شماره فنر بادی
میزان تحمل بار در فشار
تغییرات ارتفاع
ابعاد
5 bar
p max.
p min.
h max.
h min.
d max.
dR
h
kN
kN
bar
kN
bar
mm
mm
mm
644
21,0
29,5
7,0
4,0
1,0
155
415
300
325
395
661
25,0
35,0
7,0
5,0
1,0
155
415
310
335
391
662
32,0
32,0
5,0
6,3
1,0
180
445
365
390
360
673
21,0
29,5
7,0
1,2
0,3
195
455
300
325
370
701
25,0
30,0
6,0
5,0
1,0
165
400
325
350
345
720
21,0
29,5
7,0
1,2
0,3
220
545
300
325
460
737
27,0
33,0
6,0
1,3
0,3
235
585
335
360
485
792
25,0
33,0
7,0
1,2
0,3
135
395
280
300
341
876
30,0
39,0
6,5
6,5
1,0
178
458
320
345
470
916
21,0
41,0
9,5
3,6
1,0
180
420
300
310
460
1535
25,0
35,0
7,0
1,4
0,3
150
400
310
335
335
1591
25,0
35,0
7,0
5,0
1,0
155
415
310
335
391
1885
19,2
38,5
10,0
1,1
0,3
180
450
280
305
445
415-25
20,0
39,0
9,0
3,9
1,0
149
349
300
325
345
415-28
21,0
41,0
9,0
4,0
1,0
149
389
300
325
410
 
 
تمامی حقوق برای شرکت ابتکار صنعت لاستیک محفوظ است